Organi zveze
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Organi zveze

SKUPŠČINA GZ

Skupščina je najvišji organ GZ Prebold (v nadaljevanju GZ). Sestavljajo jo delegati, ki jih za mandatno obdobje izvolijo PGD in PIGD. Vsako PGD oziroma PIGD ima v Skupščini GZ tri delegata. Zasedanje Skupščine vodi delovno predsedstvo. Sestavljajo ga predsednik in dva delegata, ki jih za vsako zasedanje na predlog Predsednika GZ izvoli Skupščina izmed delegatov, prisotnih na zasedanju. Predsednik, Poveljnik, člani Upravnega odbora, Poveljstva in Nadzornega odbora lahko sodelujejo na zasedanju Skupščine z razpravami in predlogi, vendar nimajo glasovalne pravice.


Skupščina se sestane na rednem ali izrednem zasedanju. Redno zasedanje Skupščine skliče Upravni odbor GZ najmanj enkrat na leto, najkasneje v 90 dneh po izteku koledarskega leta. Izredno zasedanje Skupščine skliče Upravni odbor na lastno pobudo ali najkasneje v 30 dneh po prejemu pobude članov, ki predstavljajo najmanj eno tretjino članov GZ, na zahtevo Nadzornega odbora ali na zahtevo GZS. Če Upravni odbor ne skliče izrednega zasedanja Skupščine v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznim gradivom. Izredno zasedanje Skupščine sklepa le o zadevi, za katero je sklicana.

 

Statut gasilske zveze Prebold 0,2 MB

 

UPRAVNI ODBOR GZ

Upravni odbor je operativno-izvršilni organ GZ Prebold. Delo Upravnega odbora vodi in sklicuje Predsednik. V njegovi odsotnosti ga nadomešča namestnik predsednika. Upravni odbor šteje 14 članov. Sestavljajo ga: Predsednik, Poveljnik, namestnik predsednika, 10 članov ter tajnik in blagajnik. V Upravni odbor ne morejo biti predlagani kandidati, ki se sami oziroma njihovi sorodniki do drugega dednega reda ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo, povezano s poslovanjem GZP. Seje Upravnega odbora sklicuje Predsednik po potrebi, na pobudo članov Upravnega odbora ali Nadzornega odbora, najmanj pa vsako četrtletje.


Upravni odbor sklepa veljavno, če je na seji prisotna več kot polovica njegovih članov, odloča pa z večino glasov vseh prisotnih članov. Glasovanje je praviloma javno, razen če Upravni odbor pred posameznim glasovanjem ne sklene drugače. Za svoje delo je odgovoren Skupščini.

 

Funkcija Ime in priimek   Funkcija Ime in priimek
Predsednik Branko  Verk   Član UO          Igor Novak
Namestnik predsednika Jože Veber   Član UO Karli Ožir
Poveljnik Darko  Kranjec          Član UO Boštjan Veber
Tajnik Zvonko  Romih   Član UO Rajko  Cokan
Blagajnik Vesna Zagožen   Član UO Katjuša  Stepišnik
Član UO Klemen Verk   Član UO Tatjana  Plaskan
Član UO Franc  Grenko   Član UO Franci Jeromel
Član UO Andrej Kramar   Član UO Matjaž Debelak

 

POVELJSTVO GZ

Poveljstvo je strokovno-operativni organ, ki pomaga Poveljniku pri vodenju in opravljanju strokovno-operativnih nalog. Delo poveljstva vodi Poveljnik. Poveljstvo sestavljajo Poveljnik, namestnik poveljnika, podpoveljniki in pomočniki poveljnika za posamezna področja. Predlog kandidatov za člane poveljstva pripravi Poveljnik, izmed predlaganih kandidatov v posamezni PGD.

 

Funkcija Ime in priimek
Poveljnik Darko Kranjec
Namestnik poveljnika Uroš Ocvirk
Podpoveljnik Marjan Siter
Pomočnik poveljnika za zaščito dihal Franci Debelak
Pomočnik poveljnika za radijske zveze Darko Cijan
Pomočnik poveljnika za gasilsko tehnika Marko Natek
Pomočnik poveljnika za nevarne snovi in tehnično reševanje Kristjan Arh
Pomočnik poveljnika za prvo pomoč Manica Ocvirk
Pomočnik poveljnika za tekmovanje Gregor Fonda
Član poveljstva Branko Skornšek
Član poveljstva Marko Veber

 

NADZORNI ODBOR GZ

Nadzorni odbor spremlja in nadzira finančno materialno poslovanje GZP in izvajanje sklepov Skupščine ter nadzira zakonitosti poslovanja GZP. Nadzorni odbor ima tri člane, od katerih je eden predsednik. Predsednik Nadzornega odbora sklicuje seje, predlaga dnevni red in jih vodi.

Člani Nadzornega odbora imajo pravico sodelovati pri delu vseh organov upravljanja, nimajo pa pravice glasovati. Za svoje delo je Nadzorni odbor odgovoren Skupščini.

 

Funkcija Ime in priimek
Predsednik Franci Škrabe
Član Miha   Fonda
Član Boris  Kupec
Preklopite pogled: